نمونه ای از موارد همکاری با سازمان ها و مراکز:

 

1- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری شرکت ملی