تحولات پرشتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه جهانی و تاثیرات شگرف آن در علم و صنعت ، هر فصل جدیدی را با عنوان های مختلف داشته است

که فناوری اطلاعات زیر بنای آن است.

 

در شرایط