مشخصات محیطی :

تاریخ:۱۳۹۴/۰۴/۲۳

 

 

 مشخصات محیطی به شرایطی اشاره میکند که تحت آن، منبع تغذیه بدون هیچ مشکلی کار کند.(در بعضی حالات، شرایط محیطی که ب