مشخصات محیطی :

تاریخ:۱۳۹۴/۰۴/۲۳

 

 

 مشخصات محیطی به شرایطی اشاره میکند که تحت آن، منبع تغذیه بدون هیچ مشکلی کار کند.(در بعضی حالات، شرایط محیطی که برای منبع تغذیه باید تامین شود حتی در حالتیکه دستگاه در انبار قرار دارد)
 

محدوده دما جهت عملکرد مناسب:

این محدوده شامل کمترین و بیشترین مقدار قابل قبول دمای محیط برای یک منبع تغذیه در حال کار کردن است.(منظور از دمای محیط، دمای مکانی است که منبع تغذیه در آن کار میکند نه دمای داخلی آن) این دما بین صفر تا 40 درجه سانتیگراد (32 تا 104 درجه فارنهایت) در نظر گرفته میشود. بکارگیری منبع تغذیه، خارج از این محدوده دمایی ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شود.
 

محدوده دما جهت انبارش:

این محدوده شامل کمترین و بیشترین مقدار قابل قبول دمای محیط برای یک منبع تغذیه انبار شده میباشد. معمولاً این دما محدوده بیشتری را نسبت به دمای عملکرد دستگاه پوشش میدهد. اگر به محدوده دمای انبارش در مشخصات دستگاه اشاره نشده بود به این معنا نیست که این قضیه برای سازنده مهم نبوده است. بپرسید و اگر پاسخ آنرا نیافتید ایمن ترین راه حل آنست که همان محدوده دمایی کارکرد دستگاه را برای انبارش در نظر بگیرید.
 
اخطار:
زمانی که انبارش در دمای بسیار پایین انجام میشود لازم است که قبل از استفاده از دستگاه، آنرا به محیط مربوطه آورده و مدتی صبر کنیم تا قطعات دستگاه با محیط اطراف به دمای تعادل برسند در غیر اینصورت ممکن است در اثر میعان ناشی از تغییر سریع درجه حرارت، دستگاه آسیب ببیند.
 

محدوده رطوبت:

به بازه رطوبتی قابل قبول برای بکارگیری منبع تغذیه گفته میشود. این مقدار میتواند بین 10% تا 90% رطوبت نسبی باشد. رطوبت بیش از این مقدار میتواند تجهیزات کامپیوتر را خراب کند.
 

محدوده ارتفاع:

برخی از سازندگان، یک محدوده تعریف شده برای ارتفاعی که دستگاه در آن مورد استفاده قرار میگیرد تعریف میکنند. این قضیه وقتی در نظر گرفته میشود که شما کامپیوتر خویش را درون هواپیما میبرید یا با آن از کوه بالا میروید.
 

 

برای تعمیرات و خدمات UPS ( تعمیرات و خدمات یو پی اس ) شرکت های زیادی را می توان یافت کعه شرکت دنیای کامپیوتر سیستم بهترین خدمات را ارایه می دهد.

 

 

 

تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups

 


 • بازدید روز

  ۴۸۶

  بازدید دیروز

  ۲۹۷

  بازدید ماه

  ۱۰۲۵۷

  بازدید کل

  ۶۱۳۰۰۴

  افراد آنلاین

  ۲۰