مشخصات فیزیکی:

تاریخ:۱۳۹۴/۰۴/۲۳

 

 

در این قسمت نگاهی اجمالی به مشخصات فیزیکی که معمولاً برای یک منبع تغذیه در نظر گرفته میشود خواهیم داشت. ای