سوئیچ ها و شبکه ها

تاریخ:۱۳۹۴/۰۳/۱۶

1) سوئیچ ها و شبکه ها

 یک شبکه نوعی شامل نودها یا گره ها (کامپیوترها)، یک واسطه یا وسیله ارتباطی (سیم یا بدون سیم) و تجهیزات خاص شبکه از قبیل مسیریابها و hub ها می باشد. در مورد شبکه اینترنت، تمامی این قطعات در حال کار با یکدیگر، امکان فرستادن اطلاعات از سوی کامپیوتر شما به کامپیوتری دیگر که می تواند در آن سوی دنیا وجود داشته باشد را ایجاد می کند.

سوئیچ ها، بخش اساسی و پایه ای در اکثر شبکه ها می باشند که امکان فرستادن اطلاعات به صورت همزمان را برای چندین کاربر از طریق یک شبکه و بدون به تاخیر انداختن یکدیگر، فراهم می سازند. همانگونه که مسیریابها به شبکه های متفاوت اجازه ارتباط با یکدیگر را می دهند، سوئیچ ها نیز به نودهای مختلف (یک نقطه اتصال شبکه، عموما یک کامپیوتر) در یک شبکه، اجازه برقراری ارتباط مستقیم با یکدیگر به روشی کارا و هموار را خواهند داد.

 

 

 

طراحی شبکه نصب شبکهطراحی شبکه نصب شبکهطراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه  طراحی شبکه نصب شبکهطراحی شبکه نصب شبکه  طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه  طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکهطراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه طراحی شبکه نصب شبکه
تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رکتجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک  تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک تجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رکتجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رکتجهیزات شبکه  فروش سوییچ  فروش کابل شبکه  فروش رک
 

 

1-1) اضافه نمودن سوئیچ ها :

در اکثر شبکه های اصلی امروزی، نودها به سادگی از طریق hub ها به یکدیگر وصل می شوند. با رشد یک شبکه، مشکلاتی به صورت بالقوه در این ساختار وجود خواهند داشت که عبارتند از :

 

1)    مقیاس پذیری: وجود پهنای باند اشتراکی محدود در یک شبکه دارای hub ، امکان توسعه و رشد عمده شبکه بدون از دست دادن بخشی از کارایی آن را مشکل می سازد. کاربردها و درخواست های امروزی در مقایسه با قبل، نیاز به پهنای باند بیشتری دارند. در اغلب موارد، به منظور تطبیق یافتن با رشد و توسعه، بایستی کل یک شبکه به طور متناوب مجددا طراحی شود.

 

2)    تاخیر زمانی : مقدار زمانی که طول می کشد تا یک packet به مقصدش برسد. از آنجائیکه در یک شبکه دارای hub ، هر نود مجبور است برای انجام انتقال و به منظور جلوگیری از تصادم، منتظر یک فرصت بماند، لذا هنگام اضافه نمودن نودهای بیشتر، فاکتور Latency می تواند به طور عمده افزایش یابد. یا چنانچه شخصی در حال فرستادن فایلی با حجم زیاد از طریق شبکه باشد، در این صورت تمامی نودهای دیگر مجبور به منتظر ماندن جهت یک فرصت برای ارسال packet های خودشان خواهند بود. احتمالا قبلا شما با این مشکل در کار خود برخورد کرده اید. به این معنی که مثلا شما سعی در دسترسی به یک سرور یا شبکه اینترنت داشته اید و ناگهان همه چیز به تعویق افتاده و سرعت دسترسی کاهش می یابد.

 

3)    نقص شبکه : در یک شبکه نوعی، یک دستگاه متصل به hub می تواند با توجه به تنظیمات اشتباه سرعت ( مثلا Mbps 100 در یک hub با سرعت Mbps 10 ) و یا انتشارات بیش از حد، برای سایر دستگاههای متصل به hub ایجاد اشکال نماید.

 

 
   

 

4)    برخوردها یا تصادم : شبکه اترنت برای ارتباط روی شبکه از فرآیندی بنام CSMA/CD بهره می جوید. تحت فرآیند فوق، یک نود تا زمانی که شبکه خالی از ترافیک نباشد، هیچ بسته ای را ارسال نخواهد کرد. چنانچه دو نود به طور همزمان بسته هایشان را بفرستند، یک تصادم اتفاق افتاده و بسته ها گم خواهند شد (از بین خواهند رفت).سپس هر دو نود مذکور، یک مقدار زمانی به صورت random منتظر مانده و مجددا بسته ها را ارسال می کنند. هر قسمتی از شبکه که در آن امکان مانع شدن و برخورد بسته ها با یکدیگر از سوی دو یا تعداد بیشتری نود وجود داشته باشد، به عنوان بخشی از همان ناحیه تصادم در نظر گرفته  می شود. یک شبکه با تعداد زیاد نود در همان بخش، اغلب تعداد بسیاری تصادم و لذا ناحیه تصادم وسیع و بزرگی خواهد داشت.

 

در حالیکه hub ها روشی ساده برای افزایش مقیاس و کاهش فاصله ای که packet ها باید برای رسیدن از یک نود به نودهای دیگر بپیمایند را ارائه می دهند، ولی شبکه اصلی و حقیقی را به قسمتهای مجزا تفکیک نمی کنند. در این مرحله است که سوئیچها به کار می آیند.

 

 

یک hub را می توان شبیه به یک تقاطع چهارراه که در آن هر وسیله مجبور به توقف است، دانست. چنانچه بیش از یک وسیله نقلیه به طور همزمان به تقاطع برسند، تا زمان رسیدن نوبتشان برای ادامه مسیر، مجبور به منتظر ماندن خواهند بود. درحالیکه یک سوئیچ همانند یک تقاطع چهارراه اتوبانی (اصطلاحا شبدری) می باشد که هر وسیله نقلیه می تواند یک مسیر خروجی برای رسیدن به مقصد خود بدون مجبور بودن به توقف و انتظار برای رفع ترافیک های دیگر، انتخاب نماید. اکنون درنظر بگیرید که مدل فوق با دهها و یا صد جاده متقاطع در یک نقطه تنها چگونه خواهد بود. اگر هر وسیله نقلیه قبل از ادامه مسیر خود مجبور به چک نمودن تمامی راههای دیگر باشد، میزان زمان انتظار و احتمال تصادم به طور عمده افزایش می یابد. اما چنانچه شما در این حالت قادر به گرفتن یک مسیر خروجی در میان هر یک از آن راهها به عنوان راه منتخب خود باشید، آیا شگفت انگیز نخواهد بود؟ این امر دقیقا همان عملی است که یک سوئیچ برای ترافیک شبکه انجام می دهد.

تفاوت اساسی میان یک  hub و یک سوئیچ آن است که تمامی نودهای متصل به یک hub پهنای باند موجود را میان خودشان به اشتراک می گذارند و این درحالیست که یک وسیله متصل به پورت سوئیچ تمامی پهنای باند موجود را به خود اختصاص می دهد. به عنوان مثال، چنانچه 10 نود در یک شبکه Mbps10 از طریق hub با یکدیگر در ارتباط باشند، در این صورت اگر نودهای متصل به hub بخواهند با هم ارتباط برقرار نمایند، ممکن است بخشی از مقدار Mbps10 به هر نود اختصاص یابد. ولی با بهره گیری از یک سوئیچ، هر نود توانایی برقراری ارتباط با دراختیار داشتن تمامی Mbps10 را داراست. مساله فوق را می توان با همان مثال جاده درنظر گرفت. اگر تمامی ترافیک به سمت یک تقاطع مشترک هدایت شود، در این صورت بایستی ترافیک تقاطع میان هر وسیله به اشتراک درآید و یا تقسیم شود.اما یک چهارراه اتوبانی (شبدری) به ترافیک این اجازه را می دهد تا در سرعت کامل از یک جاده به جاده بعدی ادامه یابد.


 

در یک شبکه کاملا سوئیچ شده، سوئیچها جایگزین تمامی hub های یک شبکه اترنت با یک بخش اختصاص یافته برای هر نود شده اند. این بخش ها به یک سوئیچ که قسمت های اختصاص یافته چندگانه (بعضی اوقات تا صدها) را پشتیبانی می نماید، وصل می شوند. از آنجائیکه تنها تجهیزات در هر بخش، سوئیچ و نود هستند، هر انتقال قبل از آنکه به نود دیگر برسد، توسط سوئیچ برداشته شده و بعد از آن سوئیچ، فریم موجود را به بخش مناسب ارسال می کند. چون هر بخش فقط شامل یک نود تنها می باشد، لذا فریم موجود فقط به گیرنده مورد نظر می رسد. این امر امکان برقراری تعداد زیادی مکالمه به صورت همزمان را در یک شبکه سوئیچ شده فراهم می سازد.

 


 

 

1-3 ) نمونه ای از یک شبکه با بکار بردن یک سوئیچ

 

سوئیچینگ در یک شبکه امکان برقراری اترنت دوطرفه را ایجاد می نماید. درحالیکه قبل از بهره گیری از سوئیچینگ، اترنت به صورت یک طرفه بود. بدین معنی که تنها یک وسیله در شبکه می توانست در یک زمان معین، اطلاعات را ارسال نماید. در یک شبکه کاملا سوئیچ شده، نودها فقط با سوئیچ ارتباط داشته و هرگز مستقیما به یکدیگر متصل نمی شوند. در همان مثال جاده، ارتباط یک طرفه را می توان شبیه مشکل یک راه یک طرفه تنها از جاده زمانی که بدلیل انجام کارهای ساختمانی، استفاده از یک راه یک طرفه در جاده دو طرفه ممنوع می شود، دانست. در این حالت ترافیک سعی بر استفاده از همان راه یک طرفه موجود در دو جهت دارد. بدین معنی که ترافیک درجریان از یک طرف بایستی تا لحظه ای که ترافیک از جهت مخالف توقف کند، منتظر بماند. در غیر این صورت وسائل از روبرو به یکدیگر برخورد خواهند نمود.

 


شبکه های سوئیچ شده کامل، از هر دو نوع کابل کشی فیبر نوری و یا زوج سیم بهم تابیده استفاده نموده که هر یک برای ارسال و دریافت اطلاعات، رساناهای مجزا بکار می برند. در چنین محیطی، از آنجائیکه نودها تنها وسائلی هستند که می توانند به سوئیچ دسترسی داشته باشند، لذا نودهای اترنت می توانند از فرآیند تشخیص تصادم چشم پوشی نموده و هر زمان به دلخواه اطلاعات خود را ارسال نمایند. به عبارت دیگر، جریان ترافیک در هر جهت، مسیری مخصوص به خود دارد.

 

این خصوصیت به نودها اجازه می دهد تا در همان لحظه ای که سوئیچ اطلاعاتی را به نودها ارسال می کند، آنها نیز بتوانند اطلاعاتشان را به سوئیچ انتقال دهند. به این ترتیب محیطی عاری از تصادم ایجاد می گردد. از سوی دیگر انتقال و ارسال دو جهته می تواند به طور موثری سرعت ظاهری شبکه را زمانی که دو نود در حال تبادل اطلاعات هستند، دو برابر کند. به عنوان مثال، اگر سرعت شبکهMbps10 باشد، در این صورت هر نود می تواند به طور همزمان با سرعت Mbps10 اطلاعات را ارسال نماید.

 


 

1-4) يك شبکه ترکیبی با دو سوئیچ و سه hub

 

اغلب شبکه ها به خاطر هزینه هایی که جایگزین کردن سوئیچها به جای تمامی hubها در پی دارد، به طور کامل سوئیچ شده نیستند. در عوض، با بکاربردن ترکیبی از سوئیچها و hubها، شبکه ای با بازده بالا و هزینه مناسب ایجاد می کنند. به عنوان مثال، شرکتی ممکن است دارای یک سری hub باشد که هر hub کامپیوترهای موجود در هر بخش را بهم متصل نموده و درمجموع یک سوئیچ تمامی hubهای مربوط به بخش های مختلف را به یکدیگر مرتبط می سازد.

1-3) فن آوری های سوئیچینگ :

  شما می توانید دریابید که یک سوئیچ اساسا قابلیت تغییر مسیری را که نودها از طریق آن می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند، داراست. ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که چه چیزی یک سوئیچ را از یک router متفاوت می سازد؟ سوئیچها معمولا در لایه دوم (Data یاData link) از مدل مرجع OSI با بکاربردن آدرسهای MAC کار می کنند، در حالیکه مسیریابها یا همان router ها در لایه سوم (شبکه یا Network) با آدرسهای لایه 3 (IP ، IPX و یا Apple talk بسته به مواردی که پروتکلهای لایه 3 در آنهابکاربرده می شوند) فعالیت می نمایند.الگوریتمی را که سوئیچها به منظور تصمیم گرفتن برای چگونگی ارسال بسته ها بکار می برند با الگوریتم های مورد استفاده توسط router ها برای فرستادن بسته ها، متفاوت می باشد. یکی از تفاوتهای موجود در الگوریتم های میان سوئیچها و router ها آن است که broad cast ها چگونه اداره و انجام می شوند. در هر شبکه ای، مفهوم یک بسته broad cast برای قابلیت کارکرد آن شبکه، حیاتی می باشد. هر زمان که وسیله ای در شبکه احتیاج به فرستادن اطلاعات دارد اما نمی داند که آنرا برای چه کسی باید بفرستد، یک broad cast ارسال می نماید. به عنوان مثال هر وقت که یک کامپیوتر جدید یا وسیله ای دیگر به شبکه اضافه می گردد، یک بسته broad cast به منظور اعلام نمودن حضورش ارسال می نماید. نودهای دیگر (از قبیل یک سرور domain) می توانند کامپیوتر فوق را به browser list خود (چیزی شبیه یک دایرکتری آدرس) اضافه نمایند و با آن کامپیوتر از همان نقطه فعال شدن، بطور مستقیم ارتباط برقرار کنند. Broad cast ها هنگامی که یک وسیله نیاز به ایجاد اعلان به سایر شبکه دارد و یا اینکه آن وسیله مطمئن نیست چه کسی باید گیرنده اطلاعات باشد، بکار برده می شوند.

 

 

 

شکل 1-5) مدل مرجع

مدل مرجع OSI شامل 7 لایه بوده که از سیم (Physical) تا نرم افزار (Application) را ایجاد می نماید.


 

یک hub یا یک سوئیچ، بسته های broad cast دریافتی را به تمامی سگمنت های دیگر در حوزه انتشار عبور خواهند داد در حالیکه یک router اینگونه عمل نمی نماید. مجددا همان مثال تقاطع چهارراه را درنظر بگیرید. در آن مثال، تمام ترافیک بدون توجه به جایی که در حال رفتن بود، از تقاطع عبور کرد. اکنون فرض کنید که این تقاطع در یک مرز بین المللی قرار داشته  باشد. به منظور عبور کردن از تقاطع، بایستی یک گارد مرزی با آدرس معینی که در حال رفتن به آن هستید را فراهم آورید. چنانچه شما مقصد مشخصی نداشته باشید، دراین صورت گارد اجازه عبور را به شما نخواهد داد. عملکرد یک router مانند مثال فوق می باشد. بدون داشتن آدرس مشخص وسیله دیگر، اجازه رد شدن بسته دیتا را نخواهد داد. این ویژگی برای جدانگه داشتن شبکه ها از یکدیگر، مناسب بوده اما زمانی که شما می خواهید میان قسمت های مختلف در یک شبکه ارتباط برقرار کنید، چندان خوب به نظر نمی رسد. اینجاست که سوئیچ ها بکار می آیند.

 

 

عملکرد سوئیچهای LAN ، مبتنی بر سوئیچینگ بسته ای  می باشد. سوئیچ میان دو بخش یا سگمنت، یک ارتباط تا حدی که بسته های صحیح ارسال گردند، برقرار می نماید. بسته های ورودی(قسمتی از یک فریم اترنت) در محل حافظه موقت(بافر) ذخیره می شوند. آدرس MAC موجود در header فریم خوانده شده و سپس با لیست آدرسها که در جدول نظاره سوئیچ نگهداری می شوند، مقایسه می گردد. در یک شبکه محلی مبتنی بر اترنت، یک فریم اترنت مشتمل بر یک بسته نرمال به عنوان pay load آن فریم همراه با یک header مشخص که دارای اطلاعات آدرس MAC برای منبع و مقصد بسته است، می باشد.

سوئیچهای مبتنی بر بسته، یکی از سه روش زیر را برای مسیریابی ترافیک به کار می برند:

v    برشی (cut – through)

v    ذخیره و ارسال (store and forward)

v    بدون تکه (Fragment free)

 درسوئیچهای cut-through به محض اینکه یک بسته توسط سوئیچ تشخیص داده شده و آشکار می گردد، آدرس MAC را می خوانند. بعد از ذخیره نمودن شش بایت که اطلاعات آدرس را تشکیل می دهند، حتی چنانچه باقیمانده بسته در حال رسیدن به سوئیچ باشد، فورا شروع به ارسال بسته به نود مقصد می نمایند.

سوئیچی که روش store & forward را بکار می برد، تمامی بسته را در بافری ذخیره نموده و آنرا از لحاظ خطاهای CRC   یا دیگر مشکلات چک می نماید. اگر بسته خطایی داشته باشد، دور انداخته می شود. درغیراین صورت،

 

سوئیچ آدرس MAC را پیدا نموده و بسته را به نود مقصد می فرستد. سوئیچهای زیادی دو روش فوق را با هم ترکیب می کنند. بدین ترتیب که تا لحظه ایجاد نشدن یک خطای مهم، از روش cut-through استفاده نموده و با آمدن خطا به روش store & Forward عمل می نمایند. از آنجائیکه در روش cut-through هیچگونه تصحیح خطایی صورت نمی گیرد، سوئیچهای اندکی تنها آنرا بکار می برند. 

 

 

 

روش دیگر که چندان معمول نمی باشد، Fragment-free است. این روش مانند روش cut-through بوده با این تفاوت که 64 بایت اولیه بسته قبل از ارسال آن، ذخیره می شود. علت این امر آنست که اکثر خطاها و تمام برخوردها یا collisions در طول 64 بایت اولیه یک بسته اتفاق می افتد.

سوئیچهای LAN در طراحی فیزیکی شان متفاوت هستند. به طور متداول، سه ساختار عمومی در آنها وجود دارد:

1)    حافظه اشتراکی: این سوئیچها تمامی بسته های ورودی را در یک بافر حافظه مشترک که توسط تمام پورت های سوئیچ (اتصالات ورودی و خروجی) به اشتراک گذاشته شده، ذخیره می نمایند. سپس آنها را به پورت صحیح برای نود مقصد ارسال می کنند.

2)    ماتریسی: این نوع سوئیچ دارای یکسری اتصالات مشبک داخلی یا internal grid با پورتهای متقاطع ورودی و خروجی می باشد. زمانی که بسته ای در یک پورت ورودی تشخیص داده می شود، آدرس MAC آن با مقادیر جدول نظاره یا look up به منظور یافتن پورت خروجی مناسب مقایسه شده، سپس سوئیچ در شبکه داخلی خود و در محلی که دو پورت مذکور با هم تلاقی می کنند، یک اتصال ایجاد     می نماید.

3)    ساختار خطی: در این حالت به جای داشتن یک شبکه، یک مسیر انتقال داخلی (باس مشترک) توسط تمامی پورت ها و با بکاربردن تکنیک دسترسی چندگانه با تقسیم زمانی (TDMA) به اشتراک گذاشته می شود. سوئیچی که با این ساختار طراحی شده، دارای یک بافر حافظه اختصاص یافته برای هر پورت و یک مدار مجتمع معین کاربردی (ASIC ) به منظور کنترل کردن دسترسی به باس داخلی می باشد.

 

طراحی شبکه طراحی شبکه طراحی شبکه طراحی شبکه طراحی شبکهطراحی شبکه طراحی شبکه طراحی شبکه طراحی شبکهطراحی شبکه طراحی شبکه طراحی شبکه طراحی شبکهطراحی شبکه طراحی شبکه طراحی شبکه طراحی شبکه

 

 


 • بازدید روز

  ۴۳

  بازدید دیروز

  ۱۰۷۷

  بازدید ماه

  ۵۱۴۵

  بازدید کل

  ۶۰۷۸۹۲

  افراد آنلاین

  ۳۱