شبکه های ATM

تاریخ:۱۳۹۴/۰۳/۰۳

انواع روشهای انتقال اطلاعات

1.    Connection Orientedیا اتصال گرا :

در این روش ارتباط ابتدا ایجاد می شود و سپس انتقال اطلاعات صورت می گیرد. با استفاده از فیبر نوری پهنای باند 1000 برابر میزان فعلی است و برای شبکهATM مناسب است .

همچنین مشکل کمبود آدرس نیز با ایجاد آدرسهای نسبی نه مطلق حل می شود و بی نهایت آدرس خواهیم داشت. با شبکهATM دیگر به سرویس مخابرات و فضا احتیاج نخواهد بود زیرا

با کشیدن یک فیبر نوری به هر خانه می توان براحتی به انتقال اطلاعات پرداخت . در شبکهATM در عرض یک هزارم ثانیه برنامه مگابیتی در کامپیوترDown Load می شود .

ایدهATM توسط مخابراتی ها بوجود آمد و بوسیله آن خواستند انواع مودم ، فکس ، دوربین و هر وسیله دیجیتالی را بهم متصل کنند.


2.    Connection Less یا بدون ارتباط :

اگر مسیری رزرو نشود و بدون هیچ هماهنگی بین فرستنده و گیرنده ، اطلاعات انتقال یابد راConnection Less گویند. مانند پست نمودن نامه ATM سرعتهای متفاوتی را برای

انتقال اطلاعات فراهم می كند . 


سرعت كم: برای تلفن و فاكس 
.سرعت متوسط : برای تلفن تصویری 
سرعت زیاد : برای كیفیت بالای تصویری و كتابخانه تصویری 

شبکه های معمولی مخابراتانتقال صوت ،Data ،تصویر به صورت زندهData Stream انتقالDataانتقال صوت اطلاعات بصورتCell منتقل میشود . مقدمه ای درارتباط با به وجود آمدن پروتكل ATM

با ورودبه قرن 21 اینترنت به عنوان زیرساخت اصلی جهان ارتباطات درامده است درحال حاضر پروتكل TCP/IP بستراصلی جابجایی دادههادراینترنت بوده وكلیه سخت افزارها

و نرم افزارهای شبكه جهانی اینترنت براساس این پروتكل طراحی وساخته شده اندولی باتوجه به نقاط ضعف فراوان پروتكل فوق پروتكل های جدیدتری مانندATMبرای جایگزینی با ان

طراحی شده اندلیكن مشكل عمده دراینجااست كه درصورت تصمیم درجهت جایگزینی TCP/IP با دیگر پروتكلها و یا حتی اگر بخواهیم نسخه جدیدتری رابه جای ان بكاربگیریم مستلزم

ان است كه كلیه نرم افزارهاوسخت افزارهای موجوددرسراسرجهان بامدهای جدیدترتعویض شوندواین یعنی میلیاردهادلارهزینه. (درتكنولوژیATMمی توان كیفیت سرویس راتضمین نمود)

مفهوم  ATM

درATM  واژه ناهمزمان ، به روش انتقال فیزیکی اشاره ندارد که درB_ISDN در واقع همزمان است برای مثال درSDH/SoNET ) )کلمه همزمان به روشی اشاره می کند که در آن ,

عرض باند میان اتصالات و کاربران پخش می شود. عرض باند در شیارهای زمانی با طول ثابت تقسیم می شود. این شیارهای زمانی در صورت نیاز کاربر ، در اختیار او قرار می گیرد

و به همین دلیل ، مو قعیت زمانی از پیش تعیین شده ای را ندارد مد انتقال نشان دهنده نوعی روش چند تافت سازی و سوئیچینگ است

مفهومATM  با چند اصل تعریف می شود :

تمامی اطلاعات به شکل واحدهای اطلاعاتی با طول ثابت موسوم به سلول حمل می شوند و سلول، از یک سرایند و یک حوزه اطلاعات که گاهی محموله یا بار ترافیکی نامیده می شود

تشکیل شده است. 


ATM  اتصالگراست و سلول های موجود در یک اتصال مجازی یکسان ، ترتیب خود را حفظ می کنند . 


منابع ترافیکی می توانند سلولها را موقعی که مورد نیاز است ، تولید کنند یعنی بدون موقعیت زمانی از پیش تعیین شده و لذا سلولها برچسب های صریح برای شناسایی اتصال دارند. 


کارکرد اصلی سرایند سلول ، شناسایی سلولهای متعلق به اتصال مجازی یکسان است. 


برچسب های شناسایی فقط معنای محلی دارند ( لذا آدرس های صریحی نیستند) و در هر سوئیچ ترجمه می شوند. 


حوزه اطلاعات بطور شفاف حمل می شود به عنوان مثال هیچگونه عمل کنترلی خطایابی بر روی این حوزه صورت نمی گیرد. 


جریانهای سلولی ، بطور نا همزمان تحت عمل چندتافت سازی با تقسیم زمانی قرار می گیرند. 


مشاهده می شود کهATM  روشی است برای یکپارچه سازی تمامی ترافیک در سطوح انتقال ، دسترسی کاربر و سوئیچینگ . مفهوم ATM وشبکه های مبتنی برATM 

معماریATM  به منظور انتقال بسیار سریع داده ، صدا و تصویر بر روی خطوط انتقال عمومی ( سیم مسی و فیبر نوری ) طراحی و پیاده سازی شد. بر خلاف بسیاری از شبکه هایی

که با آن آشنا هستیمATM  شبکه ای مبتنی بر سوئیچ است. بدین ترتیب درATM برای انتقال اطلاعات باید ابتدا یک ارتباط هماهنگ بین مبدأ و مقصد و سوئیج های میانی برقرار شود

به این ارتباط مدار مجازی گفته می شود . 

ATM  می تواند اطلاعات را به روش " بدون اتصال" یا(Connection less )ارسال کند ولی از این قابلیت به ندرت استفاده می شود و نیز قادر به انتقال مؤثر داده ها بر روی خطوط

عمومی (فیبر) تا نرخ Gbps 1 است. تکنولوژی بکار رفته در شبکه های امروزی از جمله عمومی ترین آن یعنیIP  از نوع بدون اتصال است. در پروتکل های بدون اتصال ، مشکل اساسی

و اجتناب ناپذیر آنست که هیچ تضمینی در رسیدن داده ها به مقصد مورد نظر وجود ندارد ولیکنATM  پروتکلی اتصال گراست و قبل از هرگونه مبادله داده یک "مدارمجازی"یا به اصطلاح

یک "نشست" از طریق سوئیچ ها برقرار می کند پس از آنکه داده ها مبادله شد ، مدار مجازی که حاصل هماهنگی قبلی سوئیچها است از بین خواهد رفت . 

ATM  تنها معماری مبتنی بر انتقال اتصالگرای داده ها نیست . در حقیقت همتا و مکمل IP یعنیTCP  نیز پروتکلی اتصالگراست. بدون شکATM  بهترین مثال مطمئن و اتصالگرای داده

هاست. عامل مؤثر و کلیدی در سرعت بسیار بالایATM  قالب داده ها و ساختار فریم ها در این معماری است. تمام پروتکلهای مسیریابی بسته هایی را مسیریابی و هدایت می کنند که اندازه

ثابت و مشخصی ندارند یک بستهIP  می ماند از 20 بایت تا 64 کیلو بایت متغیر باشد . در این پروتکل ها گیرنده بسته ابتدا سرایند آن را پویش می کند تا حجم و اندازه دقیق بسته را استخراج

نماید. زمان پردازش یک بسته بنا به اندازه آن متغیر است . در مقابلATM  داده ها را در قالب بسته هایی کوچک و با اندازه ثابت که سول نامیده می شودانتقال می دهد. سلولهایATM  فارغ

از آنکه چقدر داده در خود حمل می کنند هرکدام 53 بایت هستند. در هر سلول 53 بایتی 5 بایت سرایند (Header ) و 48 بایت بخش حمل داده (PayLoad ) است. اگرچه سلولهایATM 

دارای اندازه ثابت هستند ولی با این وجود قطعاً به داشتن سرایند نیازمندند. سرایند هر سلول ATM مبدأ و مقصد سلول را مشخص می کند . طول ثابت و کوچک سلولها باعث شده تا

معماریATM روشی بسیار کارامد و مؤثر برای انتقال صدا و تصویر دیجیتال باشد عمل دیگرموفقیت و سرعتATM طراحی آسنکرون آن است .آسنکرون بودنATM  بدین معناست که

سوئیچها قادرند سیگنالهای حامل داده را بطور همزمان هم بفرستند و هم بگیرند و هیچ هماهنگی خاصی بین سیگنالهای ارسال و دریافت نیاز نخواهد بود ماهیت آسنکرون بودنATM از قالب

ثابت سلولها ناشی می شود از آنجایی که سلولها دارای اندازه 53 بایتی هستند هر سوئیچ دقیقاً می داند که دریافت یک سلول چقدر طول می کشد و بدین ترتیب در خلال ارسال سلولها یک سوئیچ

می تواند از سوئیچ دیگر سلولی را دریافت نماید .

انواع ارتباطات ATM

1 -ارتباط مجازی دائمی یا (Permanent Virtual Connection ) تنظیم و قطع ارتباطPVC توسط مدیر شبکه بطور دستی انجام می شود . مجموعه ای از سوئیچ های شبکه بین منبع و

مقصد درATM با ارزش های از قبل تعیین شده را برایVPI /VCI برنامه ریزی شده اند. مبادله اطلاعات در این روش برقراری ارتباط قابل اعتماد است . 

2 -ارتباط مدار مجازی سوئیچ شدهSVC (Switched Virtual Circuit ) :SVC ارتباطی است که توسط یک پروتکلATM signaling بطور اتوماتیک تنظیم می شود.SVC نسبت

بهPVC کاربرد بیشتری دارد زیرا به تنظیم دستی نیاز ندارد . اما از درجه اعتماد نسبت بهPVC برخوردار است.


شناسه های ارتباطی (Connection Identifiers )دو شناسه ارتباطی در عنوان (Header )یک سلولATM وجود دارد که عبارتند از Virtual Path Identifiers )(Virtual Path Identifiers )

 
VPI و VCI به منظور مسیریابی و شناسایی سلولها مورد استفاده قرار می گیرد . VPI و VCI بیانگر آدرس مقصد نیستند بلکه بیان کننده ارتباطی هستند که به مقصد مورد نظر

مشخص می شود. 


لایه  ATM
ATM مخفف Asynchronous Transfer Mode؛ حالت انتقال ناهمزمان، نوعی تكنولوژی 
است كه قابلیت انتقال بلادرنگ دارد، صدا، تصویر و ترافیك رله قابی رادر شبكه های كامپیوتری فراهم می كند. واحد اصلی انتقال در این روش بسته ای  بایتی با طول ثابت است كه از

بایت جهت اعمال كنترلی واز ??بایت باقیمانده برای انتقال داده استفاده می شود. لایه ای كه با عنوان میانجی بین لایه های سطح بالا و پایین عمل كرده وانواع مختلف داده (از جمله صدا،

تصویر و قاب داده ها) را به داده های?? بایتی موردنیاز ATM تبدیل می كند، ATM Adaptation Layer یا AAL نامیده می شود.


این پروتکول یک تکنولوژی جدیدی است که تحولی از پژوهش های آزمایشگاهی گرفته تا مسائل بازرگانی و تجاری، ایجاد کرده است و سازگاری با فیبر نوری و همچنین با CAT 5 دارد

و قابلیت ارتقاء دادن به سرعتهای بالاتر نیز می باشد و در آینده بیشتر در دسترس مهندسان خواهد بود و قیمت آن نیز بیشتر از پیش نزول خواهد کرد.
لایه ATM وظایف زیر را به عهده دارد :
1.    استخراج و تولید عنوان سلول : لایه ATM عنوان سلول ATM  بجز HEC را به سلول خروجش اضافه خواهد كرد سپس عنوان سلول ورودی به ایستگاه پایانی را حذف می كند .


2.    تبدیل VPI/VCI :این عمل توسط سویچ ATM انجام می پذیرد ارزش VPI/VCI سلول ورودی به ارزش جدید VPI/VCI ترجمه و تبدیل می شود و سپس سلول ارسال می گردد.
كنترل عمومی جریان :این فرایند در طرف كاربر (UNI) برای تعین مقصد سلول دریافتی انجام می شود


3.     .

مولتی پلكس كردن و دی مولتی پلكس كردن سلول ها:این فرایند از طریق چند ارتباط مختلف در سویچ ATM انجام پذیر است .

اجزاء شبکهATM عبارتند از : 

کارت شبکهATM ، سوئیچATM( به منظور ارسال هر سلول به مقصدش) و یک نرم افزار. 

مدل مرجع  ATM

مدل مرجع ATM متفاوت از مدل OSI وTCP/IP است. این مدل از سه لایه تشکیل شده است. که عبارتند از: لایه فیزیکی، لایه ATM و سازگاری ATM . علاوه بر این هرچه کاربران بخواهند می توانند بر روی آن قرار دهند.


لایه فیزیکی: با رسانه فیزیکی سروکار دارد. مانند: ولتاژ، زمان بندی بیت ها ، و بسیاری از موضوعات دیگر. ATM قوانین خاصی را تجویز نمی کند، ولی می گوید سلول های ATM

می توانند خودشان بر روی سیم یا فیبر ارسال شوند. یا در بار مفید سیستم های دیگر گنجانده شوند. به عبارت دیگر، ATM طراحی شد تا از رسانه انتقال مستقل باشد.
لایه ATM : با سلول ها و انتقال آن ها سروکار دارد. طرح بندی سلول را تعریف کرده و معنای فیلدهای سرآیند را بیان می کند. با برقراری و قطع مدارهای مجازی نیز سروکار دارد.

کنترل ازدحام ترافیک نیز در این لایه قرار دارد. چون اغلب برنامه های کاربردی نمی خواهند مستقیم با سلول ها سروکار داشته باشند، لایه ای بالای لایه ATM تعریف شده تا کاربران بتوانند

بسته بزرگتر از سلول را ارسال کنند. واسط ATM این بسته ها را قطعه قطعه می کند، سلول ها را به طور جداگانه ارسال می کند، و در طرف گیرنده آن را منتاژ می کند. این لایهAAL

( لایه سازگار با ATM ATM Adaptation OR Layer ) نام دارد. برخلاف لایه های دوبعدی قبلی لایه ATM سه بعدی است. صفحه کاربر (User plane ) با انتقال داده ها، کنترل جریان،

تصحیح خطا و سایر عملیات کاربر سروکار دارد. صحفه کنترل با مدیریت اتصال سروکار دارد . مدیریت صفحه و مدیریت لایه با مدیریت منابع و همگانی بین لایه ها سروکار دارد.

نحوه عملكرد سویچ  ATM

یك سویچ ATM می تواند با سرعت فوق العاده بالایی سلول ها را پردازش كند . وظایف سویچ ATM عبارتند از :


1- یك سلول از پورت ورودی دریافت می شود . سرایند VPI/VCI ان بررسی شده تا پورت خروجی جهت ارسال ان سلول به ان پورت تعین شود .
2- فیلدهای VPI/VCI با ارزش های جدیدی برای پورت خروجی اصلاح شده و تغییر می پذیرند
3-كنترل خطا در HEC به منظور خطایابی و اصلاح فیلد سرایند (header) هر سلول مورد استفاده قرار می گیرد . اگر HEC نتواند خطا را اصلاح كند در این صورت سویچ ATM ان سلول را حذف خواهد كرد .
4- هر سویچ دارای یك واحد كنترل است كه می تواند جدول مسیر یابی را اصلاح كند .
5- سویچ باید از سویچینگ سلول با سرعت حداقل یك میلیون سلول در ثانیه پشتیبانی كند.

معماری سویچ  ATM

مهمترین جزو شبكه ATM سویچ ان می باشد كه باید بتواند بیلیونها سلول را در هر ثانیه پردازش كند . شكل 1_6 معماری عمومی یك سویچ ATM با استفاده از روش مولتی پلكس كردن

اماری بسته ها (SPM) را نشان می دهد .SPM به صورت پویا پهنای باند را به كانال ورودی فعال اختصاص می دهد .وظیفه پردازشگر كنترل(control processor) عبارتست از :

كنترل بافرهای ورودی/خروجی و تغییر و اصلاح مداوم (Update) جدول مسیر یابی سویچ در هر لحظه . چند معماری مختلف برای سویچ های ATM وجود دارد برای مثال معماری

delta switch matrix و معماری banyan switch matrix .


برقراری اتصال در ATM

ای.تی.ام مدارهای مجازی دائمی و مدارهای مجازی راه گزینی را پشتیبانی می كند . اولی(مدارهای مجازی دائمی)همواره وجود دارد ومانند خطوط اجاره ای به كار گرفته می شود .

دومی(مدارهای مجازی راه گزینی)درموقع لزوم باید ایجاد شوند مثل تماس تلفنی منظور از برقراری اتصال در این بخش , اتصال مدارهای مجازی راه گزینی می باشد .

راه های گوناگونی برای برقراری اتصال وجود دارد. راه معمولی به دست اوردن مدار مجازی برای سیگنال دهی و به كار گیری ان است .برای برقراری چنین مداری سلول های حاوی

درخواست در مسیر مجازی ”0“ و مدارمجازی“5“ ارسال می شوند اگر موفق بود مدار جدیدی باز می شود كه در ان می توان در خواست های اتصال را ارسال و در یافت كرد.

علت استفاده از این روش دو مرحله ای برای برقراری اتصال این است كه پهنای باند رزروشده برای مدار مجازی ”5“ می تتواند در حد پایینی نگه داشته شود 

ایجاد مدارمجازی از شش نو ع پیام كه در شكل 1-14 مشاهده می كنید استفاده می كند هر پیام یك یا چند سلول را اشغال می كند و حاوی نوع پیام ,طول و


پارامترهاست .پیام می تواند توسط میزبانی به شبكه ای ارسال شود یا توسط شبكه ای به میزبانی ارسال گردد


برای پیاده سازی شبکه ATM و ارتباط آن باسایر شبکه ها از دستگاههایی بنام Gateway  استفاده می شود که پروتکل ها و سخت افزار های مختلف را بهم تبدیل می کند مثلاً برای اتصال

یک PC به یک رایانه Mainframe که دارای سخت افزار مختلف اند از این دستگاه استفاده می شود به خاطر پرهزینه بودن این نوع از شبکه و گران بودن سخت افزار آن معمولاً به کمک

نرم افزارهای شبیه ساز ابتدا آن را تست و امتحان کرده و بعد به صورت واقعی آن را پیاده سازی می کنند.

دو نوع شبکه مبتنی برATM وجود دارد : 

عمومی Public 

اختصاصی Private 

شبکه های عمومیATM  را که در اختیار کلیه متقاضیان عادی قرار می گیرد ، شرکت های مخابراتی تأسیس و مدیریت می کنند در حالی که شبکه های اختصاصی با اهداف خاص توسط

یک سازمان یا مؤسسه پیاده سازی می شوند. البته مرز تفکیک شبکه های عمومی و اختصاصیATM  چندان روشن و شفاف نیست زیرا ممکن است برای برقراری ارتباط بین دو شبکهATM  اختصاصی از یک شبکهATM  عمومی استفاده شود در این حالت نمی توان به کل چنین شبکه ای به صورت یک کمیت واحد نگریست و آنرا عمومی یا اختصاصی تلقی کرد.

طراحی شبکه های مبتنی برATM نسبتاً ساده است در حالیکه تکنولوژی ساخت پیچیده ای دارد و در آن از روشها و الگوهای پیشرفته سوئیچینگ بسته (Packet Switching )استفاده شده است . هر ابزار موجود در شبکهATM یکی از دو حالت زیر را دارد یا یک سوئیچATM است یا یک سیستم پایانی. 
سوئیچATM ابزاری است که مجموعه ای از شبکه ها را بهم متصل و مرتبط می کند یعنی داده ها از یک شبکه به شبکه دیگر منتقل و هدایت می کند و یک سیستم پایانیATM که به

اختصارES نامیده می شود ابزاری است که به شبکهATM متصل است ولی سوئیچ نیست .ES ها تولید کننده یا مصرف کننده اطلاعات هستند در حالیکه سوئیچ هایATM هدایت کننده آنها

محسوب می شوند. 

مهمترین مزایایATM عبارتند از : 

پهنای باندی دارد که اندازه آن وابسته به نیاز کاربر است. 
سرویس ارتباط گرا ( Connection Oriented ) دارد. سوئیچهای ATM از مالتی پلکس کردن آماری استفاده می کنند سرویس هایی با کیفیت بالا ارائه می دهد از رسانه انتقال متفاوت مثل

کابل نوری یا UTP پشتیبانی می کند.حجم وسیعی از اطلاعات را مدیریت می کنند. 


این فن آوری با شبکه های LAN وWAN فعلی کار می کند و از پروتکلهای متداول اخیر مثلTCP/IP پشتیبانی می کند و بالاخره از مهمترین و بارزترین مزایای شبکه ATM که باعث

جلب توجه به آن شده است سرعت بسیار بالای آن است که از مرز کیلو و مگابیت در ثانیه فراتر رفته و در حد گیگا بیت در ثانیه است. اما در کنار این مزایا یک عیب نیز وجود دارد و آن

پرهزینه بودن تجهیزات و مشکل بودن پیاده سازی و نصب این نوع شبکه و نیز عدم سازگاری آن با تجهیزات فعلی مخابرات کنونی به دلیل مدرن بودن این نوع شبکه است.

بطور کلی می توان گفت که ساختار شبکه ATM از دو قسمت تشکیل شده است : 

الف - دستگاههای واسط خاصی بنامSwitch of ATM که کاملاً دیجیتالی پیشرفته اند.

ب دستگاههای واسط خاصی بنامSwitch of ATM که کاملاً دیجیتالی پیشرفته اند..ج- مجموعه ای از کامپیوترها در شبکهATM یا به عبارت کلیEnd Point ها. در اینجا منظور ازEnd

Point ، در واقع جایی است که کاربران با آن سروکار دارند و از آن نقطه به شبکه متصل می شوند مانند رایانه و ...برای پیاده سازی شبکهATM و ارتباط آن باسایر شبکه ها از دستگاههایی

بنامGateway استفاده می شود که پروتکل ها و سخت افزار های مختلف را بهم تبدیل می کند مثلاً برای اتصال یکPC به یک رایانهMainframe که دارای سخت افزار مختلف اند از این

دستگاه استفاده می شود به خاطر پرهزینه بودن این نوع از شبکه و گران بودن سخت افزار آن معمولاً به کمک نرم افزارهای شبیه ساز ابتدا آن را تست و امتحان کرده و بعد به صورت واقعی

آن را پیاده سازی می کنند.

مشخصاتATM به شرح زیراند:

سوئیچینگ سلول ( Cell Switching ) : یک سلول حامل اطلاعاتی در مورد مسیریابی جهت انتقال داده ها می باشد.سوئیچ این اطلاعات را خوانده و مسیر مناسب را انتخاب می کند.•

انتقال ارتباط گرا( Connection_Oriented transmission ) : بدین معنی است که قبل از مبادله داده ها بین دو ایستگاه باید بین آن دو ارتباط برقرار شود.• اندازه سلول ( Cell Size ) :

اندازه سلول همواره ثابت بوده و برابر 53 بایت است.5بایت آن به عنوان یاHeader تعلق دارد و 48 بایت دیگر بهPayLoad متعلق است.• تأخیر ( Delay ) : تأخیر بین ارسال و دریافت

بسیار کوتاه است. •سوئیچینگ ( Switching ) : عمل سوئیچینگ با سرعت بسیار زیادی انجام می شود.

مشخصه‌های فنی ATM

ATM دارای مشخصه‌های فنی‌ای است که باید در تمام شبکه‌های مبتنی بر ATM رعایت شده و تضمین شوند:
 
•    مبتنی بر سئویچینگ بسته‌ها است.
•    بسته‌های اطلاعات با طول ثابت 53 بایت، شامل 48 بایت داده و 5 بایت سرآیند که بخاطر ثابت بودن طولشان سلول نامیده می‌شوند.
•    سرعت مخابره بالا و تاخیر بسیار کم در رئوس میانی شبکه.
•        سلول‌ها به همان ترتیب ارسال به مقصد می‌رسند.
•        امکان استفاده از سرعت‌های مختلف، حتی اتصال با سرعت متغییر در شبکه.
•        انتقال ناهمگام مبتنی بر ایجاد مسیر ( Connection Oriented ).
•        استفاده از کانال‌های مجازی برای ارتباط.
•        حذف قابلیت بررسی و تصحیح خطا و انتقال این وظایف به لایه‌های بالاتر.
•        تقسیم ترافیک بر اساس مشخصه‌های مختلف کیفیت سرویس..

 
 ATMدر چه رده‌ای قرار دارد ؟
 
ATM یک استاندارد برای شبکه‌های سریع است که یک قالب برای ایجاد شبکه‌های سریع با استفاده از پروتکل‌های مخابراتی سریع و متنوع به عنوان پروتکل لایه فیزیکی ارایه می‌کند.

این قالب بسیار انعطاف‌پذیر و قوی بوده و قابلیت ارایه سرویس‌های متنوعی از لحاظ کیفیت سرویس را دارا می‌باشد.
این قالب مبتنی بر ارسال اطلاعات بصورت سلول‌های بسیار کوچک اطلاعاتی ( بسته‌های کوچک با ابعاد ثابت) بر روی مسیرهای داده‌ای از قبل ایجاد شده ( Connection Oriented ) می‌باشد.
ابعاد کوچک و ثابت سلول‌ها بافر کردن جداگانه سلول بدون پردازش آن‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. همچنین با توجه به این که مسیرها قبل از ارسال ایجاد می‌شوند، نیازی به اعمال الگوریتم‌های

پیچیده مسیریابی برای تک تک بسته‌های اطلاعاتی وجود ندارد و مسیریاب‌های شبکه در حین ارسال اطلاعات ( پس از ایجاد مسیر ) عملا تبدیل به سوئیچ‌های ساده Store & Forward

می‌شوند که نیازمند حداقل قدرت پردازشی هستند.لایه‌های مدل ATM
همانطور که گفته شد مدل ATM یک قالب را تعریف می‌کند که در داخل این قالب می‌توان از پروتکل‌های مختلی در لایه‌های مختلف استفاده کرد. بنابراین ATM یک مدل لایه‌ای نیز ارایه

می‌کند که با اندکی تغییرات در نام و وظیفه‌مندی لایه‌ها هم پایه با مدل OSI است.


سه لایه پایینی مدل قالب ATMرا ، توصیف می‌کند و لایه‌ها بالاتر را پروتکل‌های مختلف سطوح کاربردی تشکیل می‌دهند.

لایه فیزیکی


لایه فیزیکی ATM می‌تواند از پروتکل‌های متنوع مخابره اطلاعات استفاده کرده و محدوده وسیعی از سرعت‌های مخابره از چند کیلوبیت بر ثانیه تا چند گیگابیت بر ثانیه را تامین کند.

وظیفه تصحیح اولیه خطا در سرآیند سلول‌‌ها نیز بر عهده این لایه است.

  لایه ATM


لایه ATM با توصیف داده در قالب سلول‌های 53 بایتی با طول ثابت در کنار تحویل گرفتن سلول‌ها از لایه تطبیق و ارسال آنها از طریق لایه فیزیکی، وظیفه‌مندی‌های مختلفی را بشرح

زیر عهده‌دار است:
•        آدرس‌یابی سلول‌های
•        سوئیچینگ و ارجاع سلول‌ها بر اساس آدرس‌یابی انجام شده
•        تضمین ترتیب صحیح رسیدن سلول‌ها به مقصد
•        کنترل ترافیک و مقابله با گرفتگی در شبکه
•    در نقاط داخلی شبکه دارای وظیفه اصلی سوئیچینگ و در نقاط اتصال شبکه به کاربران وظیفه انتقال داده‌های بین دو لایه تطبیق را در مبدا و مقصد بر عهده دارد.

لایه تطبیق 
این لایه وظیفه ارایه سرویس‌های مختلف ارتباطی با مشخصه‌های بسیار متنوع و تضمین کیفیت سرویس‌ها را بر عهده دارد. چگونگی تقسیم داده به سلول‌ها و نحوه برخورد با سلول‌های

گم‌شده و خطادار در شبکه وابسته به پارامتر‌های سرویس می‌باشد. برای مثال در سرویس‌های چندرسانه‌ای همزمان نیازی به تکرار داده‌های مخدوش نیست، زیرا تاخیر مجاز بسیار کم می‌باشد.

تکنولوژی قابل اطمینان


استفاده از تکنولوژی ATM در Sky Fiber ، بعنوان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت شبکه های کامپیوتری،ارتباطات پرسرعت ماهواره ای و بیسیم و شبکه شهری در قرن بیست و یکم 

، به تنهایی می تواند عاملی برای انتخاب و اطمینان به عملکرد عالی این راهکار ارتباطی محسوب شود.

قابلیت اطمینان بالا 


 backbone شبکه بیسیم Sky Fiber با استفاده از خطوط انتقال مایکرو ویو در فرکانسهای 2.5GHz ، 3.5GHz و 23GHz پشتیبان مطمئنی برای ارائه خدمات ارتباطی بیسیم در

سطح شهر تهران فراهم آورده است.

امنیت تضمین شده 


استفاده از VPN در لایه شماره سه و VLAN در لایه شماره دو شبکه، تضمین می کند که فریمهای اطلاعاتی به محض ورود به شبکه Sky Fiber به بسته های غیر قابل نفوذ تبدیل شده

و عملاً امکان دسترسی به محتوای آنها برای هیچ کس بجز گیرنده امکان پذیر نخواهد بود.

پهنای باند کاملاً اختصاصی 


پهنای باندی که برای هر مشترک Sky Fiber در نظر گرفته شده است، بصورت کاملاً اختصاصی محاسبه و تخصیص داده می شود و مشترک می تواند در تمام ساعات شبانه روز از

حداکثر آن استفاده نماید.

ظرفیت بالا


 خدمات Sky Fiber در حال حاضر برای هر لینک ارتباطی از سرعت 64Kbps تا 10Mbps ارائه میشود، لذا مشترک می تواند بدون آنکه نگران محدودیت های آینده برای ارتقاء

سرویس باشد، با تواجه به برنامه های گسترش فعالیت های خود و مسائل اقتصادی از این خدمات استفاده نماید.سازگار با شبکه موجود شما : به راحتی نصب یک دستگاه plug-and-play

می توانید شبکه حال حاضر خود را به اینترنت یا شبکه دیگری در آنسوی شهر متصل نمایید. Sky Fiber به شما این امکان را میدهد تا بدون داشتن نگرانی از اینکه شبکه کنونی شما

با چه تکنولوژی کار می کند، ارتباط آنرا با اینترنت یا دیگر شبکه ها برقرار نمایید. در واقع اگر به موضوع ساده نگاه کنیم Sky Fiber به شما این امکان را میدهد تا در مدت چند ساعت

بصورت مجازی یک کابل Ethernet (یا یک خطE1) از یک ساختمان به سمت ساختمان دیگری در قسمت دیگر شهر برقرار کنید.

کاهش هزینه راه اندازی 


 گروه شرکتهای داتک با سرمایه گذاری بر روی بستر مخابراتی بیسیم Sky Fiber در سطح شهر تهران، قسمت اعظم هزینه برقراری ارتباطات نقطه به نقطه (P2P) یا نقطه به چند نقطه

(P2M) را برای شما انجام داده است. بنابراین برای شما تنها لازم است تا هزینه برقراری ارتباط محلی به این شبکه را متقبل شوید. نیاز به ارتباط شبکه‌ها با یکدیگر، تکنولوژی‌های

متفاوتی جهت مدلهای مختلف ارتباط بین شبکه‌ای مطرح گردیده است که هر یک دارای محدودیتهائی از قبیل: نوع داده ارسالی پهنای باند و ... می‌باشند.

امنیت وATM 

مامجبور هستیم كه تعدادزیادی پسوردداشته باشیم مثل سایتهای وب ایمیل هاو …همه ماسعی می كنیم كه همه این پسوردهای مختلف رابه خاطربیاوریم كه این كارغیر ممكن است بنابراین

باید انهاراكف دستمان بنویسیم یاازیك برنامه نگهداری پسورداستفاده كنیدیااین كه فقط وفقط ازیك پسورداستفاده كنیم كه دراین صورت اگرپسوردكشف شودوضعیت فاجعه باری برایمان پیش

می اید پسورهاراه مطمئنی برای شناسایی نیستند.هركس نام كاربری وپسوردمن راداشته باشدمی تواند به منابع مختص من دسترسی پیداكنددرحالی كه خودمن نیست گذشته ازاینهاپسوردیك

رشته از حروف می باشندحال چگونه می توان ازاین رشته هاپی به هویت واقعی طرف مقابل برد همچنین داده های موجوددربانك الكترونیكی من نیزتوسط همین رشته ازكاراكترهاحفاظت

می شود.حال اگر شمابتوانیدانرابدست بیاوریدیاحدس بزنیدیابدزدیددیگرهمه چیزبرای من تمام است دیگراین حساب متعلق به شماست یاهمینطورصندوق پست الكترونیكی ویا … ایااسم این را

می توان حفاظت ازاطلاعات گذاشت؟ 


راه های بهتری هم وجوددارد.سیستم های بانكیATM  واقعاباامنیت هستندچون برای تعیین هویت ازدوفاكتوراستفاده می كنند یكی چیزی است كه بایدداشته باشید(كارتATM  )ودیگری چیزی

است كه بایدبدانید(پسورد)اگردیگران هم پسوردشمارابدانندمهم نیست چون برای استفاده از سیستم بایدكارت هم موجودباشدكه این مانع بزرگی برای سواستفاده گران بشمارمی رود.

به جای اینكه ازكاربربخواهیم پسوردخوداحفظ كندبااستفاده ازیك كارت ویك اثرانگشت هم كار را خیلی راحت می كنیم هم مطمئن می شویم كه تعیین هویت درست انجام شده است. 

فرمت سلول ATM

ATM در سرعت های بالا از فن آوریVLSI برای سگمنت کردن داده ها به منظور تبدیل آنها به سلول استفاده می کند . هر سلول شامل 53 بایت می باشد که 5 بایت آن به عنوانHeader

تعلق دارد و 48 بایت دیگر بهPayLoad تعلق می گیرد.


استفاده از سلولهای با اندازه ثابت و کوچک چندین فایده دارد . اول ، استفاده از سلولهای کوچک می تواند باعث کاهش تدخیر انتظار در صف برای سلولی با اولویت بالا شود زیرا اگر کمی

بعد از سلولی با اولویت کمتر برسد که منبعی برای مثال فرستنده را در اختیار گرفته است ، کمتر منتظر می شود. دوم ، به نظر می رسد سلولی با اندازه ثابت می توانند به صورت کارامدتری

سوئیچ شوند که برای سرعت های قبلی بالایATM بسیار مهم است. با سلولهایی با اندازه ثابت ، پیاده سازی مکانیزم سوئیچینگ در سخت افزار آسانتر است.ATM دو نوع فرمت برای

عنوان (Header ) تعریف می کند. یکی برای عنوان سلولUNI و دیگری برای عنوان سلولNNI .عنوان سلول(UNI Cell Header )عنوان سلولUNI چگونگی برقراری ارتباط بین

ایستگاههای پایانیATM (ایستگاههای کاری یا مسیریاب ها ) و سوئیچهایATM را تعیین می کند. 
فرمت Header سلولUNI فیلدهای عنوان سلولUNI وNNI(Generic Fhow Control ) یا کنترل جریان عمومی :در سراید سلول داخلی شبکه ظاهر نمی شود ، اما در رابط کاربر _

شبکه وجود دارد. در این صورت می تواند برای کنترل جریان در رابط کاربر _ شبکه محلی استفاده شود و مهیا کننده وظایف محلی باشد. این فیلد می تواند در کنترل جریان ترافیک برای

دستیابی به کیفیت های سرویس متعدد ، به کاربر کمک کند. در هر صورت ، مکانیزمGFC برای کاهش شرایط پرباری کوتاه در شبکه استفاده می شود. این فیلد از 4 بیت تشکیل شده و

مشخص می کند که چند ایستگاه از یک رابطATM منفرد بطور اشتراکی استفاده می کنند.• فیلد VPI یا(Virtual Path Identifier ) یا شناسه مسیر مجازی :شامل فیلد مسیریابی برای شبکه

است . این فیلد شامل 8 بیت در رابط کاربر _ شبکه و 12 بیت در رابط شبکه _ شبکه می باشد و به همراهVCI برای تعیین مقصد بعدی یک سلول هنگام عبور از مجموعه ای از سوئیچ

هایATM بکار می رود.• فیلد (Virtual Channel Identifier ) یا شناسه کانال مجازی :این فیلد از 16 بیت تشکیل شده و به همراهVPI برای تعیین مقصد بعدی یک سلول هنگام عبور از

مجموعه ای از سوئیچ هایATM بکار می رود.VPI مسیر مجازی خاصی را انتخاب می کند وVCI مدار مجازی خاصی را در این مسیر مجازی انتخاب شده بر می گزیند.

فیلد (PayLoad Type ) یا فیلد نوع محموله :
این فیلد مشخص کننده نوع دیتا در پکت می باشد و از 3 بیت تشکیل شده است. اولین بیت تعیین می کند که آیاPayLoad شامل اطلاعات است یا شامل داده های کنترلی. دومین بیت نشان دهنده

وجود و تراکم ازدحام است و بیت سوم نشان می دهد که آیا این سلول آخرین سلول از مجموعه سلولهایی است که بیانگر فریمAAL5 است یا خیر .در جدول 1-1 مقادیر فیلدPTI آمده

است.مقادیر فیلد PTI نوع ظرفیت مفهوم000 [td]سلول داده کاربر ،عدم ازدحام ، نوع سلول 0 001سلول داده کاربر ، عدم ازدحام ، نوع سلول 1سلول داده کاربر ، دچار ازدحام ، نوع سلول

0سلول داده کاربر ، دچار ازدحام ، نوع سلول 1نگهداری اطلاعات بین راه گزینهای مقصدنگهداری اطلاعات بین راه گزینهای منبع و مقصد 110سلول مدیریت منبعبرای کاربردهای آینده

رزرو شده است. 

فیلد CLP یا(Congestion Less Priority ) یا فیلد اولویت حذف سلول :
به منظور هدایت شبکه در شرایط ازدحام استفاده می شود. به عبارت دیگر این فیلد تک بیتی نشان می دهد که اگر سلولی با تراکم ترافیک روبرو شود باید حذف گردد. این بیت برای افزایش

کیفیت سرویس یا ( Quality of Service ) بکار می رود. مقدار صفر در این بیت سلولی با اولویت بالا را نشان می دهد که نباید صرف نظر شود ، مگر راه دیگری وجود نداشته باشد .

مقدار یک نشان می دهد که این سلول می تواند در شبکه صرف نظر شود. کاربر می تواند این بیت را طوری به خدمت بگیرد که سلولهای اضافه ( بیشتر از سرعت توافق شده ) با مقدارCLP

برابر یک ، در شبکه قرار گیرند و اگر ازدحام در شبکه وجود نداشته باشد به مقصد تحویل شوند. شبکه می تواند این فیلد را برای هر سلول داده ای که توافقات مربوط به پارامترهای ترافیک

بین کاربر و شبکه را نقص نماید ، بایک مقداردهد. در این حالت سوئیچی که این مقداردهی را انجام می دهد ، می داند که این سلول از پارامترهای ترافیک توافق شده تجاوز می نماید ، اما این

سوئیچ قادر به اداره کردن این سلول می باشد. در نقطه دیگری در شبکه ، اگر ازدحام تشخیص داده شود این سلول برای صرف نظر شدن ، اولویت بالاتری نسبت به سلولی دارد که در محدوده

های ترافیک توافق شده قرار دارد. 

فیلد HEC یا (Header Error Control ) یا کنترل خطای سرایند :
این فیلد شامل 8 بیت است که ارزش های بیتی دو عنوان (Header ) را به منظور خطایابی با یکدیگر جمع می کند. این یک فیلدCRC هشت بیتی است که می تواند کلیه خطاهای منفرد در

بیت ها را تعیین و اصلاح کند به عبارت دیگر وظیفه خطایابی ، کشف و اصلاح آن را در بخش هدر به عهده دارد.عنوان سلولNNI یا (NNI Cell Header )رابطه شبکه به شبکه یاNNI

چگونگی برقراری ارتباط بین سوئیچ هایATM را تعیین می کند. فرمتHeader سلولNNI در شکل نشان داده شده است اندازه فیلدVPI برابر 12 بیت است ، بنابراین به سوئیچ هایATM

اجازه می دهد که مقادیر بزرگتری را بهVPI واگذار کنند. شکل فرمت Header سلول NNIنوع محمولهPT : کنترل جریان عمومیGFC :اولویت حذف سلول CLP شناسه مسیر

مجازیVPI : کنترل خطای سرایندHEC : شناسه کانال مجازیVCI :مقایسه پکت ATM با پکت IP4 و IP6 بطور خلاصه می توان مهمترین برتری های پکتATM را نسبت به پکتIP4

وIP6 در موارد زیر دانست : 

1-کوچک بودن قایل توجه پکت ، زیرا هر جه پکت کوجکتر باشد مدت زمان ذخیره و انتظار در صف پردازش اطلاعات کمتر است و زمان پردازش اطلاعات درHeader پکت کاهش

می یابد.
2-ثابت بودن هر دو قسمتHeader وData در پروتکلATM که سبب می شود سرعت پردازش اطلاعات افزایش یابد زیرا دیگر نیاز به چک نمودن اندازه پکت درHeader نیست.

این ویژگی سبب ایجاد ارتباطات زنده می شود و تأخیر در ارسال و دریافت اطلاعات از بین خواهد رفت. 3-نحوه خطایابی در قسمتHeader ، همانطور که در ساختار پکت هایIP4 وIP6

نشان داده شده ، مشاهده می شود که اصلاً در هدرIP6 فیلدی نام کنترل کننده خطای هدر وجود ندارد و علت آن این است که دراین نوع پروتکل فرض بر این است که وظیفه خطایابی به هیچ

وجه به عهده لایهNetwork نیست پس برای پروتکلIP آن فیلدی بدین قصد منظور نشده است و این وظیفه به سایر لایه های شبکه محول شده است.اما در مقایسه بینATM وIP4 هر دو فیلد

کنترل خطای هدر را دارند. باید گفت که این فیلد درATM بهیه تر شده و بسیاربهتر عمل می کندزیرا خطایابی درIP4 به روشCheck Sum صورت می گیرد که تنها قادر به کشف خطا بوده

و به هیچ وجه نمی تواند آنرا اصلاح یا به اصطلاحRecovery کند در صورتیکه درATM عمل خطایابی بوسیله کد همینگ (Hamming Code ) انجام می شود که علاوه بر تشخیص خطا

می تواند آنرا اصلاح کند و این خود در کاهش ترافیک (Congestion ) شبکه بسیار مفید است و حتی اگر هم نیازی به ارسال مجدد باشد فقط باید 53 بایت را دوباره ارسال کند. ساختار ATM 

اما در مورد ثابت بودن پکت و مقایسه آن با پروتکلهایIP4 وIP6 همانگونه که در شکلها بطور کامل مشخص شده استIP6 از این نظر نسبت بهIP4 بهتر شده ، زیرا بخش هدر که قبلاً در

Ip4 اندازه آن متغییر بود درIp6 به صورت ثابت در آمده و حتی از نظر تعداد فیلد کمتر شده پس تا حدی توانسته است در ابن موارد خود را بصورت بهینه در آورد. اما این جنبه درATM به

اوج درجه بهینه سازی رسیده است یعنی در آن هر دو بخش هدر و دیتا ثابت شده اند . پس کامپیوتر های واسط (IMPS ) در شبکه با سرعت بیشتری می توانند بسته های اطلاعاتی را خوانده

و مسیردهی کنند زیرا که ثابت بودن این بخشها خود یک عامل در کاهش تعداد فیلدهای مورد استفاده در هدر است. نکته قابل توجه آن است که بر خلاف ساختار پکت درIP4 وIP6 ، در

ساختار پکت هایATM فیلدهای آدرس گیرنده و فرستنده دیده نمی شود علت این موضوع را می توان در ماهیت این نوع شبکه جستجو کرد یعنی در این نوع شبکه برخلاف پروتکلهای

اینترنتی که عموماً به روشConnection Less عمل می کنند این شبکه ماهیت ارتباط گرا یاConnection Oriented دارد زیرا به محض اتصال یکDevice مثل کامپیوتر به شبکه سریع

یک مسیر ثابت بین آن کامپیوتر و نزدیکترین سوئیچ ایجاد می شود و در واقع می توان گفت مرحلهcall setup بطور اتوماتیک انجام می شود و مسیر برقرار شده در حافظه سوئیچ نگهداری

می شود .حتی الگوریتم مسیریابی در این نوع شبکه نیز یکی از ساده ترین انواع الگوریتم های مسیریابی است.ATM  وبانکداری الکترونیکی 

امروزه فناوری رشدوتكاملی شتابان داردوهمواره ابعادتازه ای رادرزندگی روزانه ماپدیدمی اورد و دراین راه سیستم های بانكداری الكترونیكی خدمات بانكی اسانی رابرای مافراهم اورده است

تبادل اطلاعات میان كاربروبانك به كمك ابزارهای  ATM بانكداری تلفنی واینترنتی وبیش از همه بانكداری موبایلی تااندازه زیادی بهبودیافته است.سیستم های بانكداری الكترونیكی به همه این

امكان رامی دهدكه سریع واسان به كارهای بانكی خودماننددریافت موجودی حساب مشتری دیگر و دریافت صورت حساب بانكی دریك دوره ویژه دسترسی داشته باشند برخی از بانكها خدماتی

مانندانتقال سهام وارسال فایلهای پرداخت ازیك حساب مشخص به حساب افراد گوناگون مانندپرداخت حقوق رانیزانجام می دهند. باگسترش فناوری انواع سیستم های بانكداری الكترونیكی

نیزایجادشده است كه هریك ازانهاابعادی تازه رادرزمینه تبادل اطلاعات میان كاربر و بانك ارایه می كنند ATM نخستین سیستم شناخته شده ای است كه برای اسانی دسترسی كاربران به فعالیت

های بانكی خودمعرفی گردید وبه كمك یك رابط گرافیكی كاربر(UGI2 )كاربرمی تواندبرخی ازاین كارهارا اجراكندواین عملیات به سیستم كامپیوترمركزی بانك منتقل می گردد. پركاربردترین

راه ارتباط بابانك برای كاربری كه یك كامپیوترشخصی بااتصال شبكه دارد از طریق یك مرورگر وب برای كاربانكی بربسترشبكه جهانی(WWW )یابانكداری اینترنتی (وبی) است . 

دراین حالت پروتكل استاندارد برای ارتباط میان مرورگرو وب سروربانك به كارخواهدرفت این پروتكل استاندارد  http است كه بالای لایه ی امنیت جای دارد .http زبان ارتباطی شبكه جهان

است.یك بانك اغلب به امنیتی بیش ازانچه كه مرورگرهای معمولی فراهم می اورند نیاز دارد بانك بایدنرم افزارموردنیازمشتری رافراهم كندزیرابه مرورگرهای نصب شده روی كامپیوتر

مشتری اعتمادچندانی نیست. برای دوری ازمسایل مرتبط به توزیع ونصب نرم افزارهای اضافه كامپیوتر مشتری بانك اغلب یك راه حل مناسب راپیش می گیردیك مرورگرعادی روی كامپیوتر

مشتری نصب می گردد.امابرای افزایش ضریب امنیت دلخواه یك قطعه برنامه جاوا از سایت بانك روی كامپیوترمشتری كپی می شوداین برنامه یك نرم افزاركوچك است كه در هنگام فعال شدن

مرورگربه كارافتاده امنیت دلخواه راتامین می كند.بزرگترین امتیازاین روش این است كه سروربانك می تواند نرم افزارمشتری راپشتیبانی و روزامدكند. 

 


 • بازدید روز

  ۱۳۷

  بازدید دیروز

  ۳۰۸

  بازدید ماه

  ۳۹۱۸

  بازدید کل

  ۶۰۶۶۶۵

  افراد آنلاین

  ۲۸