مدیران تلگرام ساخت استیکر توسط کاربران ایرانی را غیر فعال کردند

تاریخ:۱۳۹۴/۰۵/۱۳