سلفی گرفتن در کاخ سفید آزاد شد

تاریخ:۱۳۹۴/۰۴/۱۶

همانطور که می دانید در مکان هایی همانند