عینک هوشمندی برای کمک به سالمندان

تاریخ:۱۳۹۴/۰۴/۱۶

گروهی از دانشمندان در آلمان عینک منحصربفردی ویژه سالمندان ساخته اند که به آنها در انجام کارهای پیچیده و تخصصی توان مضا