سیستم پرداخت سامسونگ در مراحل نهایی تست قرار دارد

تاریخ:۱۳۹۴/۰۴/۱۳

سیستم پرداخت سامسونگ در مراحل نهایی تست قرار دارد

 

انتظار می رود